Biologiska läkemedel i hälsoekonomiska studier

De totala samhällskostnaderna för reumatiska sjukdomar i Sverige år 2001 var 36,4 miljarder kronor. Kostnaden för inflammatoriska ledsjukdomar var cirka 8,5 miljarder kronor1.

Siffrorna kommer från en studie vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet.Cirka 80 procent av utgifterna för inflammatoriska ledsjukdomar utgörs av indirekta kostnader – det vill säga för kostnader för produktionsbortfall, sjukpenning, förtidspensioner och sjukbidrag. En femtedel utgörs av direkta kostnader för vård och läkemedel.  

Ung man och kvinna i affärsmiljö leder en intervju. Illustrationsbild för text om Biologiska läkemedel i hälsoekonomiska studier

Angeläget forskningsområde

Hälsoekonomisk utvärdering av biologiska läkemedel är ett angeläget forskningsområde. Resultat från South Swedish Arthrithis Therapy Group, SSATG-registret, har bland annat visat att TNF-hämmare, jämfört med annan antireumatisk behandling, minskar behovet av såväl öppen som sluten vård.

– När vi utvärderar de nya biologiska läkemedlen hälsoekonomiskt studerar vi hur patienternas vårdbehov (direkta kostnader)  påverkas och om de indirekta kostnaderna förändras, säger docent Pierre Geborek vid reumatologkliniken, Universitetssjukhuset i Lund som samordnar arbetet med SSATG-registret. 

Hälsoekonomisk studie


I en publicerad hälsoekonomisk studie med 116 patienter behandlade med TNF-blockerare i Sydsverige minskade de direkta kostnaderna (exklusive kostnaderna för anti-TNF-behandling) med 40 procent medan de indirekta kostnaderna påverkades ganska lite. 

 

– En förklaring är att dessa patienter har haft sin sjukdom i många år (i genomsnitt drygt 14 år) och var allvarligt sjuka (vid baseline var deras DAS28-poäng i genomsnitt 5,85), säger Pierre Geborek. Resultaten är viktiga både för oss som arbetar kliniskt men också som beslutsunderlag för hälso- och sjukvården när prioriteringar ska göras. Men vi får inte glömma bort att det finns många fler värden att ta hänsyn till. Kliniska effektparametrar, patientens självupplevda hälsa och förmåga att genomföra vardagliga aktiviteter är svårt att värdera i pengar.


1.Schmidt A et al, Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar, CMT Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Rapport 2003:5.

Texten har granskats av hälsoekonom Mats Ekelund, Pfizer.

ENB20130110PSE09